นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Notice)

ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Notice)

เรียนผู้ใช้บริการ ทางบริษัท จัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ขอแจ้งต่อท่านว่า

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่บริษัทได้มีการเก็บไว้ก่อนหน้าวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ ทางบริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ตามที่ทางบริษัทเคยใช้เป็นปกติ และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดิมที่ทางบริษัทเคยใช้ ในกรณีที่ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลใดๆจากท่านเพิ่มเติม หรือจะมีการใช้ข้อมูลของท่านที่ทางบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อประมวลผลหรือใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่ทางบริษัทไม่เคยดำเนินการมาก่อน ทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบ และในกรณีใดที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าจำเป็นต้องขอความยินยอม ทางบริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการดำเนินการนั้น ทั้งนี้ หากท่านต้องการถอนความยินยอม หรือต้องการขอใช้สิทธิใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต ท่านสามารถแจ้งได้ที่ support@jumboelec.co.th

Message us