SMART CITY ROADSHOW 2021

“งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และWorkshop ระดมความคิดไอเดีย เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้งานได้จริง”

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ

เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในทั่วทุกมุมโลก ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร มาบูรณาการบริหารเมืองที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนบริหารจัดการ ลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มความสะดวกคล่องตัวให้กับวิถีชีวิตประชาชน มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น
  2. เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น
  3. ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกถูกต้องรวดเร็ว
  4. เผยแพร่สาระความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากนักวิชาการผู้เชียวชาญและผู้มีความรู้ อันนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมกับท้องถิ่น
  5. เพื่อการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและโครงการของภาครัฐลงสู่ท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งขานรับและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

Message us